News

Komisja do spraw Konkursu na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku, w składzie: 

• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

ogłosiła wyniki konkursu.

Na konkurs wpłynęło 8 prac. Każda z prac została oceniona przez dwóch recenzentów. W wyniku oceny pierwsze miejsce zajął

pan Mateusz Łącki

za rozprawę pt. "Computational and Statistical Methods for Mass Spectrometry Data Analysis" obronioną na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. Anny Gambin, promotorem pomocniczym pracy był dr Błażej Miasojedow.

Komisja ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 8 prac doktorskich obronionych w 2017 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Marta Kasprzak,  Anna Gambin, Andrzej Polański) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów.  

Nagrodę główną w wysokości 3 000 (trzy tysiące) PLN brutto uzyskał

Dr Wojech Rosikiewicz

z  Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Identyfikacja i analiza ekspresji nakładających się genów u człowieka i myszy

promotor pracy: dr hab. Izabela Makałowska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce i data ogłoszenia wyników konkursu: Sympozjum PTBI we Wrocławiu, 6.09 ...

Read more

Do konkursu zgłoszono 8 prac magisterskich obronionych w 2017 roku. Każda praca została oceniona przez dwóch anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.

Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Paweł Górecki, Sebastian Deorowicz, Małgorzata Kotulska) podsumowała głosy recenzentów (członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów).

nagrodę główną w wysokości 1 000 (tysiąc) PLN brutto otrzymał:

Michał Ciach
z  Wydziału Matematyki, , Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego

za pracę mgr pt. Modelowanie reakcji dysocjacji białek w spektrometrii masowej. 
(promotor: prof. dr hab. Anna Gambin, Wydział Matematyki ...

Read more

Zapraszamy autorów prac magisterskich i doktorskich obronionych w 2018 roku do startu w konkursach na najlepszą pracę magisterską i na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku. Termin zgłaszania prac upływa 15 stycznia 2019. Szczegółowe informacje  o konkursie magisterskim  i konkursie doktorskim są dostępne w odpowiedniej zakładce na naszej stronie. 

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego odbyło  się we Wrocławiu. W konferencji wzięło udział niemal 100 uczestników, z Polski i nie tylko. Zaproszone referaty wygłosili: 

  • Johannes Söding, Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany, New algorithms and tools for large-scale sequence analysis of metagenomics data,
  • Colin de la Higuera, University of Nantes, France, Grammatical inference: where did all those good ideas go?
  • Mounir Tarek, CNRS-University of Lorraine, Vandœuvre-lès-Nancy, France, Exploring the Complex Dynamics of an Ion Channel Voltage Sensor Domain via Computation,
  • Joanna Polańska, Silesian University of Technology, Gliwice, Poland, Single-cell sequencing – new data, new challenge.

Konferencja odbywa się wspólnie z ...

Read more