Join PBIS

Zgodnie ze statutem Towarzystwa członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

  • jest profesjonalnie powiązana z dziedziną bioinformatyki w jej interdyscyplinarnym rozumieniu,
  • posiada udokumentowane wyniki działalności naukowej i/lub dydaktycznej w dziedzinie bioinformatyki,
  • pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa,
  • przedstawi zarządowi deklarację członkowską popartą przez dwóch członków zwyczajnych.

Jeżeli spełniasz trzy pierwsze warunki, wypełnij deklarację członkowską, uzyskaj poparcie dwóch członków Towarzystwa (podpis na deklaracji) i wyślij pocztą na adres towarzystwa.
Alternatywnie - zeskanuj deklarację i wyślij ją e-mailem na adres: zarzad@ptbi.org.pl

Jeżeli nie znasz członków PTBI w swoim otoczeniu, wyślij deklarację bez poparcia, a zarząd również ją rozpatrzy.