Join PBIS

Zgodnie ze statutem Towarzystwa członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która:

  • jest profesjonalnie powiązana z dziedziną bioinformatyki w jej interdyscyplinarnym rozumieniu,
  • posiada udokumentowane wyniki działalności naukowej i/lub dydaktycznej w dziedzinie bioinformatyki,
  • pragnie aktywnie przyczyniać się do realizacji celów Towarzystwa,
  • przedstawi zarządowi deklarację członkowską popartą przez dwóch członków zwyczajnych.

Jeżeli spełniasz trzy pierwsze warunki, wypełnij deklarację członkowską, uzyskaj poparcie dwóch członków Towarzystwa (podpis na deklaracji) i wyślij pocztą na adres towarzystwa.
Alternatywnie - zeskanuj deklarację i wyślij ją e-mailem na adres: zarzad@ptbi.org.pl

Jeżeli nie znasz członków PTBI w swoim otoczeniu, wyślij deklarację bez poparcia, a zarząd również ją rozpatrzy.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarząd zadecyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu do grona członków i powiadomi Cię emailem o swojej decyzji. Jeśli będzie ona pozytywna, zostaniesz dopisany do bazy członków i poproszony o opłacenie pierwszej składki członkowskiej.

Składki opłacane są w trybie rocznym. Rok składkowy zaczyna się w momencie przyjęcia do grona członków i trwa 12 miesięcy. Roczna składka regularna wynosi 80 zł, zniżkowa (studencka) 40 zł. Płatność można zrealizować przez przelew bankowy lub system PayPal.