Polityka prywatności (privacy policy)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne z siedzibą przy ul. Banacha 2, 02-089 Warszawa;
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dane.osobowe@ptbi.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: identyfikacji jako członka PTBI oraz uczestnictwa w konferencjach współorganizowanych przez PTBI.
4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
7. Dane przechowywane będą przez okres członkostwa w PTBI oraz czas niezbędny do sprawozdań wymaganych przez prawo.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do: ich sprostowania, usunięcia;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

W razie wątpliwości dotyczących udzielania lub wycofywania zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem dane.osobowe@ptbi.org.pl