Contest details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2021 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki
 

Regulamin XIII edycji Konkursu (2022)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do
opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród
jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach
i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2021 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę
otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2022 roku.
• Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres konkurs.dr@ptbi.org.pl.
Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwiska i afiliacje
promotora i recenzentów pracy, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane
sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako
załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego
danych osobowych na potrzeby Konkursu.
• Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może
być dopuszczona do Konkursu. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs
pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.
Oceny prac dokonują recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową, ostateczna ocena jest średnią z ocen
recenzentów danej pracy. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.

W Konkursie przewidziano co najwyżej jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy w wysokości 3000 zł brutto,
zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej i zwrot kosztów udziału w Sympozjum PTBi 2022 (oprócz kosztów
podróży z zagranicy). Komisja może dodatkowo przedłożyć do wyróżnienia jedną lub więcej prac.

Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w
nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu. Warunkiem
wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie tego zobowiązania.

Skład Komisji Konkursowej
• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

Kryteria oceny prac
• Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−20 pkt.)
• Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)
• Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)
• Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)
• Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)