News

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

 

W dniu 4 października 2008 roku w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą  odbyło się Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięło udział pięćdziesięciu trzech (53) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a następnie propozycje zmian w porządku obrad (na czerwono). W jawnym głosowaniu zebranie przyjęło zaproponowane zmiany. Zebranie odbywało się więc wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu ...

Read more