News

Zapraszamy wszystkich polskich bioinformatyków do zapisywania się do Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

W tym celu należy wypełnić formularz deklaracji członkowskiej (pobierz formularz: pdf, doc), zdobyć dwie rekomendacje od członków towarzystwa (podpis na formularzu deklaracji) i przesłać deklarację do Zarządu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres zarzad [at] ptbi.org.pl). Osoby nie znające osobiście żadnego członka PTBI, mające jednak dorobek naukowy w dziedzinie proszone są o wysłanie wypełnionego formularza. Zarząd rozpatrzy również takie deklaracje. 

Wysokość składki rocznej:

80 zł - normalna 
40 zł - dla studentów i doktorantów

 

Składkę można uregulować

wpłacając należność na rachunek bankowy w Pekao SA:
Polskie Towarzystwo ...

Read more

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

 

W dniu 4 października 2008 roku w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą  odbyło się Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięło udział pięćdziesięciu trzech (53) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a następnie propozycje zmian w porządku obrad (na czerwono). W jawnym głosowaniu zebranie przyjęło zaproponowane zmiany. Zebranie odbywało się więc wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu ...

Read more