Job offer details

Asystent naukowy na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK

Nazwa jednostki: UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Toruń

Nazwa stanowiska: asystent naukowy (post-doc)
Wymagania:

 1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842), w Statucie Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu oraz wymogi określone w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”

(https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal3.pdf)

 1. Stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia lub dyscyplinie pokrewnej (np. biologia obliczeniowa, bioinformatyka) uzyskany nie wcześniej niż w roku 2011.

 2. Dorobek naukowy w zakresie wskazanym w opisie stanowiska, potwierdzony artykułami opublikowanymi w międzynarodowych czasopismach naukowych.

 3. Doświadczenie w pracy w systemie Linux, umiejętność programowania (np. Python), pożądana znajomość metod dynamiki molekularnej i mechaniki kwantowej, znajomość budowy i modelowania struktury białek. Plusem będzie znajomość programów NAMD/VMD, Gaussian, metod dokowania ligandów i modelowania homologicznego białek, fotofizyki.

 4. Umiejętność pisania publikacji naukowych.

 5. Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Opis zadań:

Asystent będzie uczestniczyć w realizacji projektu OPUS12 Structural Determinants of Optical Control of Insulin and Neuroligin Release by Photoactive Protein Ligands” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt związany jest z modelowaniem komputerowym dużych białek fotoaktywnych o znaczeniu medycznym. Celem jest poznanie mechanizmów działania makromolekuł ważnych w optogenetyce, w kontekście walki z cukrzycą i glejakiem. Elementem projektu jest rozwój nowych metod modelowania białek i układów fotoaktywnych. Badania prowadzone będą w Zespole Teoretycznej Biofizyki Molekularnej Instytutu Fizyki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz w Interdyscyplinarnym Centrum Nowych Technologii UMK.
 

Asystent będzie odpowiedzialny za prowadzenie badań obliczeniowych struktury i dynamiki białek, budowanie modeli homologicznych dużych białek, dokowanie ligandów oraz obliczenia kwantowo-chemiczne dla wybranych potencjalnych leków (ligandów). Będzie opracowywał i analizował wyniki badań. Do obowiązków asystenta będzie należało regularne pisanie publikacji naukowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST
 

Termin składania ofert: 29 styczeń 2018, 23:59
 

Forma składania ofert: dowolnie
 

Warunki zatrudnienia:

Czas trwania kontraktu: 12 miesięcy, z możliwością wydłużenia o 18 miesięcy
Data rozpoczęcia pracy: 01.03.2018 r.
Wynagrodzenie: 6000 zł miesięcznie brutto/brutto (ok. 3600 zł netto).

Oferujemy:
- pracę w ambitnym zespole badawczym,
- pracę w czołowym instytucie naukowym,
- dużą samodzielność w trakcie realizacji zadań,
- możliwość rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności,
- udział w międzynarodowych konferencjach naukowych.

Dodatkowe informacje:

 • Konkurs przeprowadzany jest dwuetapowo.

 • Do 28 stycznia 2018, godz. 23:59 proszę przesłać na adres wiesiek@fizyka.umk.pl lub dostarczyć na adres Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Grudziądzka 5, 87-100 Toruń, Dziekanat; następujące dokumenty:

 1. Podanie, zawierające adres kontaktowy, telefon, e-mail.

 2. Życiorys.

 3. Kopię dyplomu poświadczającego posiadanie stopnia naukowego doktora.

 4. Autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, w tym:
  ◦ zwięzły opis osiągnięć naukowych, zwłaszcza związanych z tematyką projektu
  ◦ listę publikacji z podaniem IF i aktualnej punktacji MNiSW
  ◦ łączną liczbę cytowań prac naukowych z wyłączeniem cytowań własnych (z podaniem źródła)
  ◦ wykaz realizowanych projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych ze wskazaniem roli kandydata
  ◦ informację o odbytych stażach naukowych
  ◦ wykaz nagród i wyróżnień naukowych i zawodowych.

 5. Co najmniej 1 opinię dotychczasowego kierownika zespołu lub opiekuna naukowego nt. dotychczasowych osiągnięć oraz perspektyw rozwoju naukowego kandydata.

 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przedstawionych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu i zatrudnienia, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 , z późn. zm.)

[„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konkursu i zatrudnienia, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”].
 

 • W opcjonalnym drugim etapie Komisja konkursowa może zaprosić wybrane osoby (drogą e-mailową) na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniach 5-6 luty 2018 roku. Wyniki zostaną ogłoszone 8 lutego 2018. Komisja zastrzega sobie możliwość nieobsadzenia stanowiska w przypadku braku kandydata/kandydatki o odpowiednich kompetencjach.

  Konkurs może zostać zamknięty bez wyboru kandydata bez podania przyczyn. Po zamknięciu postępowania konkursowego osoby nieprzyjęte będą mogły odebrać swoje aplikacje w dziekanacie Wydziału, w terminie do 3 miesięcy, za pokwitowaniem odbioru.

 • Ewentualne pytania należy wysyłać na adres:
  wiesiek@fizyka.umk.pl (prof. dr hab. Wiesław Nowak, kierownik projektu)

Data upublicznienia ogłoszenia: 2018-01-15