Job offer details

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego poszukuje kandydata na stanowisko: Post-doc

Liczba stanowisk: 1

Miejsce wykonywania pracy: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Typ i rodzaj konkursu: NCN OPUS 19

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie poszukuje zmotywowanego i samodzielnego badacza / badaczki do udziału w wielodyscyplinarnym projekcie badawczym pt.:

"Wczesne wykrywanie i nadzór raka przełyku przy użyciu gąbki cytologicznej Cytosponge™ i biomarkerów molekularnych - badanie EDEN" (numer grantu OPUS-19: 2020/37/B/NZ5/04003; clinicaltrials.gov: NCT04192695)

Do składania wniosków szczególnie zachęcamy osoby ze stopniem naukowym doktora w dziedzinach bioinformatyki lub biostatystyki. Projekt dedykowany jest dla osób zainteresowanych badaniami z zakresu genetyki i biologii molekularnej, a udział w naszym projekcie badawczym stwarza unikalną szansę rozwoju w obydwu tych dziedzinach w ramach wielodyscyplinarnego zespołu badawczego.

Celem projektu EDEN jest identyfikacja zaburzeń molekularnych podczas każdego etapu rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku w celu ustalenia nowych biomarkerów diagnostycznych do wczesnego wykrywania i nadzoru tej choroby. Poza aspektem genetycznym, badanie ma na celu ocenić skuteczność nowatorskiej metody diagnostycznej raka przełyku jaką jest gąbka cytologiczna Cytosponge™. W dużym skrócie, rolą badacza / badaczki w ramach zespołu badawczego będzie gromadzenie i analiza danych klinicznych i genetycznych z sekwencjonowania o dużej przepustowości (sekwencjonowanie nowej generacji; NGS) w celu identyfikacji zestawu cech klinicznych i genetycznych o najwyższym potencjale diagnostycznym w różnicowaniu tkanki przełyku zmienionej nowotworowo od prawidłowej.

Badanie EDEN jest projektem międzynarodowym we współpracy z prestiżowym ośrodkiem MRC Cancer Unit - University of Cambridge w Wielkiej Brytanii. Udział w naszym projekcie zakłada wyjazd badacza / badaczki do ośrodka MRC Cancer Unit na okres co najmniej sześciu miesięcy, gdzie w grupie wybitnych badaczy pod kierownictwem Prof. Rebecci Fitzgerald kandydat / kandydatka otrzyma szeroko-zakrojone szkolenie z zakresu analizy i zarządzania danymi genomowymi. Okres i warunki wyjazdu zagranicznego są elastyczne i wspólnie z kandydatem / kandydatką zostaną ustalone indywidualnie by najlepiej pogodzić plany osobiste, zawodowe, ale także względy bezpieczeństwa związane z pandemią COVID-19. Pozostały czas projektu przeznaczony jest na kontynuację pracy w Zakładzie Genetyki Katedry i Kliniki Gastroenterologii, Hepatologii i Onkologii Klinicznej CMKP znajdującym się w Narodowym Instytucie Onkologii w Warszawie.

Zdajemy sobie sprawę z obciążenia zawodowego bioinformatyków i biostatystyków w czasach dynamicznie rozwijających się badań z zakresu diagnostyki molekularnej i zapewniamy z naszej strony możliwie zindywidualizowane podejście by post-doc mógł / mogła pogodzić pracę w naszym projekcie z dotychczasowymi obowiązkami. Oferujemy umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres do 30 miesięcy z wynagrodzeniem ok. 5,900 PLN/miesiąc netto października 2021 roku (również do indywidualnego ustalenia). Do podstawowego wynagrodzenia zapewniamy dodatkowe środki finansowe na czas pobytu w Cambridge.

Wymagane doświadczenie/umiejętności:

 • Stopień doktora w dziedzinie bioinformatyki, biostatystyki, genetyki, biologii molekularnej, matematyki, lub dziedziny pokrewnej (nie później niż do 7 lat od uzyskania stopnia doktora)
 • Doświadczenie w analizie danych genomowych z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych
 • Doświadczenie w programowaniu w środowisku R
 • Doskonała znajomość języka angielskiego (komunikacja pisemna i ustna)

Pożądane umiejętności:

 • Podstawowe rozumienie biologii nowotworów i biologii molekularnej
 • Doświadczenie w pracy z danymi z wysokoprzepustowych technik sekwencjonowania DNA
 • Doświadczenie i umiejętność pracy w systemie Linux
 • Umiejętność pracy z systemami kontroli wersji (git)
 • Znajomość analizy statystycznej i uczenia maszynowego

Warunki zatrudnienia:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę w ramach grantu NCN OPUS 19
 • czas trwania umowy: 30 miesięcy
 • wynagrodzenie – około 5 900 PLN netto
 • data rozpoczęcia pracy: październik 2021 r.

Termin składania ofert: 30.09.2021

Składanie ofert lub zapytanie o więcej informacji elektronicznie na adres: eden_study@cmkp.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • życiorys naukowy wraz z wykazem publikacji,
 • list motywacyjny,
 • kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora,
 • listy polecające i dane kontaktowe dwóch samodzielnych pracowników naukowych gotowych udzielić referencji,
 • wykaz wcześniej stosowanych technik badawczych,
 • oświadczenie kandydata / kandydatki, że nie jest finansowany/a z innych projektów Narodowego Centrum Nauki,
 • oświadczenie, że Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego będzie podstawowym miejscem zatrudnienia.

Spośród osób spełniających kryteria przedstawione w ogłoszeniu najlepsi kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę z komisją rekrutacyjną. Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych osób.

Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę zapoznać się z „Informacją o przetwarzaniu danych osobowych” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika nr 2.

 

Here you can read more about the project