Job offer details

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej ogłasza konkurs na stanowisko asystenta lub adiunkta w Pracowni Bioinformatyki

Dyrektor

Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta lub adiunkta*

w Pracowni Bioinformatyki

Miasto: Warszawa

Stanowisko: asystent lub adiunkt*

Dyscyplina naukowa: nauki medyczne

Data ogłoszenia: 02.03.2021 r.

Termin składania ofert: 17.03.2021 r.

Link do strony: www.imdik.pan.pl

Słowa kluczowe: asystent, adiunkt, bioinformatyka, biostatystyka, dynamika molekularna, genomika, proteomika, metabolomika, tanskryptomika, biologia strukturalna, modelowanie molekularne.

*W zależności od oceny kwalifikacji kandydata/-tki Komisja Rekrutacyjna może rekomendować zatrudnienie na stanowisku asystenta lub adiunkta.

 

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska asystenta:

§ tytuł magistra w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, technicznych, fizycznych lub pokrewnych,

§ umiejętność analizy danych wysokoskalowych i znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,

§ umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,

§ znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (np.: przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania, symulacji Dynamiki Molekularnej, metod wielo-skalowych),

§ przynajmniej podstawowa znajomość środowiska języka R,

§ umiejętność pisania skryptów w co najmniej jednym z języków: PYTHON, JAVA, C lub BASH,

§ obsługa środowiska LINUX,

§ dobra znajomość języka angielskiego,

§ wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania konieczne dotyczące stanowiska adiunkta:

§ posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk biologicznych, medycznych, chemicznych, fizycznych lub pokrewnych,

§ posiadanie co najmniej 2 publikacji naukowych w czasopismach naukowych ze współczynnikiem wpływu (impact factor, IF), o łącznym IF ≥ 6, w tym przynajmniej jednej, której kandydat jest autorem pierwszym, równorzędnym pierwszym lub korespondującym, opublikowanej po doktoracie, ale niezawierającej wyników doktoratu,

§ odbycie minimum trzymiesięcznego podoktorskiego stażu naukowego w instytucji naukowej innej niż IMDiK,

§ dobra znajomość oraz umiejętność programowania w co najmniej jednym z języków: C, PYTHON lub JAVA,

§ znajomość metod statystycznych stosowanych w badaniach naukowych,

§ znajomość środowiska języka R,

§ umiejętności bioinformatyczne w pracy z surowymi i przetworzonym danymi omicznymi, przykładowo: analiza surowych odczytów, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,

§ praktyczna znajomość technik badawczych dotyczących metod modelowania molekularnego (np.: przewidywania struktury białek metodami porównawczymi, dokowania, symulacji Dynamiki Molekularnej, metod wielo-skalowych),

§ dobra znajomość języka angielskiego,

§ wskazanie IMDiK PAN jako pierwszego miejsca pracy.

 

Wymagania dodatkowe (mile widziane):

§ praktyczna znajomość programów do wizualizacji i analizy struktury białek (VMD, PyMOL, YASARA, Chimera),

§ udokumentowane doświadczenie w korzystaniu z programów: GROMACS, NAMD, AMBER, CABS, CABS-dock, AutoDock, Modeller,

§ znajomość środowiska CytoScape i jego najpopularniejszych aplikacji do analizy szlaków biologicznych (np. ClueGO, GeneMania)

§ dorobek naukowy udokumentowany publikacjami z listy JCR, udziałem w konferencjach krajowych i zagranicznych.

 

Informacja o badaniach naukowych, w których kandydat/-tka miałby/miałaby uczestniczyć:

§ badania naukowe prowadzone w ramach badań statutowych Pracowni Bioinformatyki (np.: wykorzystanie metod dokowania i symulacji MD do przewidywania struktury kompleksów GPCR-peptyd i badania sygnalizacji receptorów GPCR, badanie procesów agregacji białek z wykorzystaniem metod wielo-skalowych, projektowanie inhibitorów dla wybranych białek enzymatycznych, wykorzystanie metod modelowania molekularnego do interpretacji danych eksperymentalnych),

§ udział w omicznych badaniach wysokoskalowych oraz analiza biostatystyczna w projektach naukowych prowadzonych w różnych pracowniach instytutu (granty NCN i NCBiR).

 

Opis czynności w ramach stanowiska pracy:

§ wykorzystanie metod teoretycznych do badania struktury, funkcji i właściwości białek i innych biomolekuł oraz ich kompleksów,

§ analiza surowych danych, statystyka i nakładanie danych z metod wysokoskalowych (np. RNA-seq, exome-seq, proteomika, metabolomika), analiza szlaków biologicznych in silico,

§ aktywne uczestnictwo w pozyskiwaniu środków na finansowanie badań,

§ sporządzanie raportów z prowadzonych badań,

§ przygotowanie komunikatów konferencyjnych i manuskryptów prac, udział w seminariach, kursach i szkoleniach,

§ reprezentowanie Zespołu na konferencjach naukowych,

§ publikowanie wyników w czasopismach o znaczącym współczynniku oddziaływania IF.

 

Oferujemy:

§ zatrudnienie w formie umowy o pracę (pełny etat),

§ dostęp do specjalistycznej aparatury,

§ możliwość rozwoju naukowego – szkolenia poza Instytutem,

§ pracę w zespole, w miłej atmosferze.

 

Składanie dokumentów:

Zgłoszenie do konkursu, przygotowane w języku polskim, powinno być skierowane do Dyrektora IMDiK PAN.

Numer postępowania: SDI-002-2/2021

Kandydaci proszeni są o złożenie w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej dokumentów tj.:

§ listu motywacyjnego z informacjami o zainteresowaniach naukowych, pracy naukowej, samodzielności naukowej, w tym o udziale w publikacjach i realizacji grantów;

§ życiorysu zawierającego informację o wykształceniu, dorobku naukowym i dotychczasowych miejscach pracy;

§ spisu publikacji ze wskazaniem prac opublikowanych przed doktoratem, prac zawierających wyniki doktoratu i prac opublikowanych po doktoracie;

§ kopii dyplomu potwierdzającego posiadanie wymaganego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego;

§ dodatkowych dokumentów (np.: rekomendacje, certyfikaty, inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań sprecyzowanych w ogłoszeniu konkursowym) – opcjonalnie.

Dokumenty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres: sekretariat@imdik.pan.pl

 

Miejsce składania dokumentów:

Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,

ul. A. Pawińskiego 5, 02-106 Warszawa, Sekretariat, pokój D105 (parter).

Termin składania dokumentów: 17.03.2021 r.

Złożenie dokumentów w terminie będzie skuteczne, jeśli do dnia 17.03.2021 r. wpłynie do sekretariatu zarówno wersja elektroniczna jak i papierowa opatrzona podpisem Kandydata/-tki.

 

 

Nie decyduje data stempla pocztowego a zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: koniec marca 2021 r.

Przewidywany termin objęcia stanowiska: połowa kwietnia 2021 r.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, 02-106 Warszawa, ul. A. Pawińskiego 5 (zwany dalej IMDiK PAN).

W IMDiK PAN wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: daneosobowe@imdik.pan.pl lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez IMDiK PAN postępowania rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, zakończonego ewentualnym zawarciem umowy.

Aby przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne, wymagamy podania następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Ich podanie jest niezbędne dla udziału w rekrutacji, na podstawie art. 22' Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Pozostałe dane (np. wizerunek) będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), którą Pani/Pan wyraża wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chce Pani/Pan, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane, prosimy o nieumieszczanie ich w dokumentach.

Zgłaszając swoją kandydaturę wyraża Pani/Pan zgodę na to, że w przypadku wygrania konkursu Pani/Pana imię i nazwisko wraz z informacją o rekomendacji do zatrudnienia zostanie zamieszczone na stronie internetowej IMDiK PAN.

Zgłoszenia kandydatów niewybranych w danym konkursie zawierające dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do miesiąca od zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące obsługę administracyjno-organizacyjną oraz podmioty uprawnione.

W granicach i na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również na przetwarzanie danych, które administrator przetwarza na podstawie innych przepisów.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym poprzez profilowanie).

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W sprawie danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z IMDiK PAN pod adresem mailowym: daneosobowe@imdik.pan.pl lub przesyłając list na adres IMDiK PAN.