News details

WALNE ZEBRANIE

Protokół z Walnego Zebrania Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

 

W dniu 4 października 2008 roku w Ośrodku "Geovita" w Jadwisinie pod Warszawą  odbyło się Walne zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego (PTBI).

W zebraniu – wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu – wzięło udział pięćdziesięciu trzech (53) członków Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego. Obrady otworzył Prezes Zarządu Towarzystwa Jerzy Tiuryn przedstawiając członków Zarządu, a następnie propozycje zmian w porządku obrad (na czerwono). W jawnym głosowaniu zebranie przyjęło zaproponowane zmiany. Zebranie odbywało się więc wg następującego porządku:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Przedstawienie aktualnych informacji dotyczących PTBI

3. Sprawozdanie z działalności Zarządu

4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

5. Udzielenie absolutorium Zarządowi

6. Dyskusja w sprawie praw i zobowiązań Członka Wspierającego PTBI

7. Zatwierdzenie rocznego planu finansowego na rok 2009

8. Zasady płacenia składek członkowskich

9. Dyskusja w sprawie konkursu PTBI na najlepszą pracą magisterską z bioinformatyki

10. Sprawy organizacji Warsztatów Doktorantów

11. Dyskusja na temat postulowanych kierunków działań PTBI

12. Ustalenie terminu i miejsca Walnego Zebrania PTBI w 2009r.

13. Sprawy i wolne wnioski z ostatniej chwili.

 

2. Prezes przekazał aktualne informacje dotyczące PTBI:

2a. Streszczenia wystąpień doktorantów w czasie I Zjazdu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego będą umieszczone na stronie www Towarzystwa.

2b. Prezes rozmawiał z prof. Jerzmanowskim, członkiem Zespołu Roboczego Nauk Przyrodniczych ZR-3 na temat grantów własnych i promotorskich z zakresu bioinformatyki. Wskazane jest, aby te granty były posyłane do pod-sekcji N301 bioinformatyka i biologia obliczeniowa, gdyż to zwiększy szanse na ich finansowanie.

2c. Na Uniwersytecie Warszawskim ruszył w tym roku makrokierunek Bioinformatyka i Biologia Systemów (27 studentów).
2d. PTBI bierze „pod opiekę” trzy bioinformatyczne krajowe imprezy naukowe: BIT w Toruniu, Letnią Szkołe Bioinformatyczą w Poznaniu oraz Warsztaty Doktorantów związane z kolejnymi zjazdami Towarzystwa.

2e. Biuletyn PTBI pod nazwą „Bioinformatorek” będzie się ukazywać w trybie nieregularnym pod redakcją Wiesława Nowaka (Toruń), będzie dostępny na stronie www Towarzystwa oraz będzie rozsyłany członkom PTBI. Apel, by każdy członek PTBI przekazywał nowości i informacje o wydarzeniach bioinformtycznych w celu umieszczenia ich w Bioinformatorku.

 

3. Prezes omówił sprawozdanie z rocznej działalności Zarządu PTBI.

3a. Kadencja Zarządu upływa w 2010 roku.

3b. Liczba członków przed Zjazdem wynosiła 66 (w dniu dzisiejszym wzrosła o dalsze 8 osób); jeśli od tej liczby odejmie się liczbę członków-założycieli (25) to 32 na 41 członków stanowią studenci i doktoranci.

3c. Plan finansowy na 2008 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu został wykonany.

3d. W ciągu 1.5 dnia trwania Zjazdu wygłoszono 36 referatów.

3e. Organizatorami Zjazdu są : Paweł Górecki i Janusz Dutkiewicz

3f. Wydział MIM UW dotuje Zjazd w wysokości 7000 zł, tj. do każdego uczestnika dopłaca ok. 100 zł.

3g. na 66 członków PTBI 52 opłaciło już składki członkowskie.

 

4. Jacek Błażewicz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej PTBI przeczytał sprawozdanie na dzień 16. IX z działalności Komisji stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Sprawozdanie sporządzono na podstawie materiałów dostarczonych przez Skarbnika Towarzystwa, Witolda Rudnickiego. W sprawozdaniu stwierdzono, że: „po analizie dokumentów, Komisja Rewizyjna przyjęła jednomyślnie sprawozdanie finansowe i wnioskuje o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

5. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium: jednomyślnie za udzieleniem (53 głosy za; 0 wstrzymujących, 0 przeciw).

 

6. Na razie nie ma zasad określających Członka Wspierającego. Zarząd proponuje projekt uchwały, w której za Członka Wspierającego uznaje się instytucję, która dotuje PTBI w kwocie 3000 zł/rok. Pracownicy oraz studenci tej instytucji płacą 50% składki członkowskiej (40 zł pracownicy, 20 zł studenci) w roku następnym po dotacji. „Korzyści” instytucji: umieszczenie nazwy instytucji-Członka Wspierającego na stronie www PTBI oraz, na życzenie, w innych materiałach publikowanych przez Towarzystwo. Prawa Członka Wspierającego wymienione są w Statucie PTBI. Uchwała została przyjęta jednomyślnie (53 głosy za; 0 wstrzymujących, 0 przeciw).

 

7. Prezes przedstawił szczegółowy plan finansowy PTBI na 2009 (wpływy i wydatki sztywne Towarzystwa). Plan został przyjęty jednomyślnie (53 głosy za; 0 wstrzymujących, 0 przeciw).

 

8. Prezes zaproponował następującą zasadę płacenia składek: data przyjęcia członka do Towarzystwa jest datą maila potwierdzającego przyjęcie. Po otrzymaniu potwierdzenia należy opłacić składkę, a każdą następną po upływie kolejnych 12 miesięcy od daty wstąpienia – Skarbnik będzie rozsyłał przypomnienie o nadchodzącym terminie opłaty kolejnej składki. Zgodnie z § 17 Statutu, nie zapłacenie składek przez 2 lata powoduje skreślenie z listy członków. Zebranie przyjęło punkt 8 do akceptującej wiadomości.

 

9. Konkurs na najlepszą pracę magisterską – w budżecie są zarezerwowane środki w wysokości 2000 zł. Propozycja Zarządu jest następująca: I nagroda 1000 zł, 2 wyróżnienia po 500 zł. Warunek, aby praca magisterska była obroniona do końca roku kalendarzowego poprzedzającego przyznanie nagrody w polskiej placówce naukowej. Janusz Bujnicki będzie się starał uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowanie nagrody, więc nagroda może być wyższa. Wniosek o nagrodę może zgłaszać sam magistrant lub opiekun pracy, ale tylko za zgodą magistranta. Komisja Nagrody ustali kryteria przyznawania nagrody. Planowane jest w przyszłości przyznawanie też nagród za praca doktorskie.

 

10. Warsztaty Doktoranckie: 36 referatów w ciągu 1.5 dnia to za dużo. Referaty zgłoszone na następne Warsztaty będą podlegać selekcji – wybierze się 30 najlepszych (15 min referat, 5 min dyskusja). Organizatorzy kolejnych Warsztatów powołają komisję programową.

 

PYTANIA i PROPOZYCJE

10a. Czy nazwa Warsztaty Doktoranckie jest odpowiednia?

10b. Ile dni powinny trwać? Propozycja : od piątku w południe do niedzieli 12:00.

10c. Czy uroczysta kolacja powinna być w piątek, czy sobotę?

10d. Czy wprowadzić „zaproszone odczyty”? – decyzja należy do organizatorów.

10e. Czy referaty powinni wygłaszać jedynie doktoranci i studenci? TAK.

10f. Czy wprowadzić sesję plakatową? – decyzja należy do organizatorów.

10g. Selekcja referatów do wygłoszenia przeprowadzana będzie na podstawie streszczeń – streszczenie powinno zawierać 1800 znaków (ze spacjami).

10h. Termin zjazdów PTBI: 1 weekend października.

10i. Można się starać o „sponsoring” firm software’owych.

10j. „Księga abstraktów” na stronie www PTBI przed i po konferencji (bez głosowania).

 

Głosowanie nad punktem 10:   limit 30 referatów: 50 za, 3 wstrzymujące, 0 przeciw.

kolacja w sobotę:  45 za, 4 wstrzymujące, 4 przeciw (piątek)

zjazd do niedzieli 12:00: 27 za, 10 wstrzym., 16 przeciw.

 

11. Kierunki działań PTBI:

11a. Prace w komisjach – na razie Komisji Nagród Prac Magisterskich.

11b. Opracowania curriculum studiów bioinformatycznych.

11c. Polska terminologia słownictwa bioinformatycznego.

11d. Strona internetowa Towarzystwa – Janusz Mordarski z UJ zgłosił pomoc w administrowaniu strony.

11e. Anna Gambin poinformowała, że w tym roku zostały otwarte Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych (MISDoMP) na UW. Doktoraty na tych studiach będą miały dwóch promotorów, reprezentujących różne dziedziny nauki. Zaapelowała o wsparcie tej inicjatywy. Prezes wyraził opinię, że  nie bardzo widzi jak można to potraktować jako kierunek działań PTBI.

11f. Na stronie www PTBI można umieszczać informacje o publikacjach z bioinformatyki wysłanych do druku („press-release”).

11g. Zgłoszenie PTBI do International Society for Computational Biology (ISCB).

11h. Założenie listy dyskusyjnej na stronie www PTBI.

11i. Umieszczenie na stronie www linków pracowni, które zajmują się bioinformatyką – prezes roześle do wszystkich członków prośbę o przesłanie informacji o adresach.

11j. Zainteresowanie członków inicjatywą ELIXIR mającą na celu integrację europejskiej bioinformatyki oraz rozwój pan-europejskiej infrastruktury umożliwiającej utrzymywanie i udostępnianie baz danych biologicznych i programów do ich analizy wszystkim naukowcom – Janusz Bujnicki jest przedstawicielem Polski w komitecie „Taining” ELIXIR-u (należy głosić kursy, na których uczy się konkretnej metody bioinformatycznej np. BLAST).

 

12.  Następny zjazd w 2009 roku będzie organizowany przez Martę Kasprzak z Politechniki Poznańskej w Będlewie koło Poznania.

 

13. Wolne wnioski

13a. „Opieka” PTBI nad doktorantami MISDoMP – zachęcanie ich do wstępowania do PTBI.
13b. Logo Towarzystwa – będzie rozpisany konkurs, a Skarbnik może przewidzieć nagrodę dla zwycięscy – informacja o konkursie będzie rozesłana mailem.
13c. Czy jest sens definicji „bioinformatyki”? (różnica między użytkownikiem oprogramowania bioinformatycznego a bioinformatykiem).

 

Na tym zakończono Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego.

 

Protokołowała:

Marta Pasenkiewicz-Gierula

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności członków PTBI na Walnym Zebraniu

2. Plan finansowy na 2008 rok

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej