News details

Konkurs 2009 - wyniki

Wyniki I edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 
 
Do konkursu zgłoszonych zostało 9 prac doktorskich obronionych w 2009 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Andrzej Koliński, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5) punktów. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji okazało się, że dwie prace uzyskały tę samą, maksymalną (10 pkt) ocenę. W tej sytuacji Komisja zaproponowała aby przewodniczący dokonał powtórnej starannej oceny tych dwóch prac i przedstawił wynik tej oceny Komisji. W wyniku tej procedury za najlepszą uznana została rozprawa doktorska
 
Jana Kosińskiego
z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
pt. Dissecting molecular basis of dysfunction of protein complexes involved in DNA mismatch repair by characterization of their structure and mutual interactions, and their mechanism of action
promotor pracy: Janusz M. Bujnicki

 


Wyniki II edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 12 prac magisterskich obronionych w 2009 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Piotr Formanowicz, Anna Gambin, Izabela Makałowska) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Wojciech Mruczkiewicz
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. Hyper-heuristics for Sequencing by Hybridization Problem
promotor pracy: Jacek Błażewicz

 


wyróżnienia

Paweł Łukasz
z Wydziału Biologii
Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Opracowanie programu komputerowego do odtwarzania pełnoatomowej struktury przestrzennej RNA z uproszczonych modeli, z użyciem próbkowania Monte Carlo
promotorzy pracy: E. Katarzyna Jagusztyn-Krynicka oraz Janusz M. Bujnicki

oraz

Andrzej Zieleziński
z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za pracę pt. Identyfikacja i analiza porównawcza molekularnej platformy wiążącej białka z rodziny ARGONAUTE w białkach zawierających domenę RRM u roślin
promotor pracy: Wojciech KarłowskiAutorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!