News details

Konkurs 2011 - wyniki

Wyniki III edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 6 prac doktorskich obronionych w 2011 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Wiesław Nowak, Jacek Błażewicz, Jerzy Tiuryn) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją (0-5 punktów). Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów. Po nadesłaniu recenzji okazało się, że dwie prace uzyskały tę samą, maksymalną (10 pkt) ocenę. W tej sytuacji Komisja zaproponowała aby przewodniczący dokonał powtórnej starannej oceny tych dwóch prac i przedstawił wynik tej oceny Komisji. W wyniku tej procedury za najlepszą uznana została rozprawa doktorska

Bogusława Kluge
z Uniwersytetu Warszawskiego
pt. Computational methods and stochastic models in proteomics
promotor pracy: Anna Gambin

 

Wyniki IV edycji Konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Magisterską z Bioinformatyki

 

Do konkursu zgłoszono 14 prac magisterskich obronionych w 2011 roku. Każda praca została oceniona przez 4 anonimowych recenzentów. Kryterium oceny były walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. 

Zgodnie z regulaminem konkursu (szczegóły regulaminu na stronie PTBI) komisja konkursowa (w składzie: Piotr Formanowicz, Anna Gambin, Izabela Makałowska) podsumowała głosy recenzentów i przyznała jedną nagrodę główną oraz dwa wyróżnienia. Członkowie komisji nie brali udziału w ocenie prac i nie wpływali na oceny przyznawane przez recenzentów.

 

nagroda główna

Jerzy Stanisławski
z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
za pracę pt. Maszynowe metody predykcji struktur amyloidowych w białkach
promotor pracy: Olgierd Unold


wyróżnienia

Maciej Jasiński
z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

za pracę pt. Właściwości strukturalne peptydowych kwasów nukleinowych w roztworze i ich oddziaływania z kwasami rybonukleinowymi
promotorzy pracy: Wiesław Nowak i Maciej Długosz

oraz

Tomasz Żok
z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
za pracę pt. Molecular structure comparison in torsional angle space
promotor pracy: Marta Szachniuk

 

Autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!