News details

Wyniki IX edycji konkursu Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego na Najlepszą Pracę Doktorską obronioną w 2017 roku

Do konkursu zgłoszono 8 prac doktorskich obronionych w 2017 roku. Zgodnie z regulaminem konkursu komisja konkursowa (w składzie: Marta Kasprzak,  Anna Gambin, Andrzej Polański) poprosiła niezależnych ekspertów o nadesłanie opinii wraz z punktacją. Każda z prac była oceniana przez dwóch recenzentów.  

Nagrodę główną w wysokości 3 000 (trzy tysiące) PLN brutto uzyskał

Dr Wojech Rosikiewicz

z  Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
za pracę pt. Identyfikacja i analiza ekspresji nakładających się genów u człowieka i myszy

promotor pracy: dr hab. Izabela Makałowska, Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Miejsce i data ogłoszenia wyników konkursu: Sympozjum PTBI we Wrocławiu, 6.09.2018
Nagrodzona praca została zaprezentowana w trakcie Sympozjum PTBI we Wrocławiu, 7.09.2018 roku

Organizacja konkursu PTBI na Najlepszą Pracę Doktorską z Bioinformatyki obronioną w 2017 roku była współfinansowana w ramach umowy 939/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.