Contest details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki
 

Regulamin XI edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki.
Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska
bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie
magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz
fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie
● Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych
uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r.
● Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem
(nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2019 roku.
● Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres:
konkurs.mgr@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora
pracy, nazwisko i afiliację promotora, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział),
zastosowane sposoby upowszechnienia wyników ( publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona
WWW, inne) oraz j ako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie
zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z
wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
● Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy
może być dopuszczona do Konkursu.
W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.
Oceny prac dokonują niezależni Recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Każda praca oceniana
jest przez dwóch Recenzentów, ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone na
stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/ .
W obecnej edycji Konkursu przewidziano: nagrodę główną dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości
1000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2019 oraz zwrot kosztów
udziału w Sympozjum, oraz do dwóch wyróżnień nagrodzonych nagrodą w wysokości 500 zł (brutto)
każda oraz zwolnieniem autorów z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2019 i zwrotem kosztów udziału
w Sympozjum. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja może nie przyznać części nagród.
Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego
wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia
Konkursu, a także do sporządzenia streszczenia swojej pracy (plik PDF, 2−3 strony w języku polskim) w
celu zamieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa. Streszczenie należy nadesłać na adres
zarzad@ptbi.org.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego Sympozjum. Warunkiem wypłaty nagrody
pieniężnej jest spełnienie powyższych zobowiązań.


Skład Komisji Konkursowej
prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska


Kryteria oceny prac
Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−10 pkt.)
Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)
Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)
Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)
Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)