Contest details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2018 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne
ogłasza
Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki


Regulamin X edycji Konkursu (2019)
Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).
Warunki udziału w Konkursie:
• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2018 roku.
• Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2019 roku.
• Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres konkurs.dr@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwiska i afiliacje promotora i recenzentów pracy, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
• Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.
W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują niezależni recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Każda praca oceniana jest przez dwóch recenzentów, ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.
W obecnej edycji Konkursu przewidziano jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy w wysokości 3000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2019 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum.
Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu, a także do sporządzenia streszczenia swojej pracy (plik PDF, 2−3 strony w języku polskim) w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa. Streszczenie należy nadesłać na adres zarzad@ptbi.org.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego Sympozjum. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższych zobowiązań.
 

Skład Komisji Konkursowej
• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)
• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska
• prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska


Kryteria oceny prac
• Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−20 pkt.)
• Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)
• Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)
• Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)
• Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)