Contest details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2016 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki

Regulamin dziewiątej edycji Konkursu (2017)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r.
  • Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2017 roku.
  • Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres: konkurs.mgr@ptbi.org.pl . Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwisko i afiliację promotora, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF . Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
  • Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu.

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują niezależni Recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Każda praca oceniana jest przez dwóch Recenzentów, ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/ .

W obecnej edycji Konkursu przewidziano:

nagrodę główną dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości 1000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2017 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum, oraz

do dwóch wyróżnień nagrodzonych nagrodą w wysokości 500 zł (brutto) każda oraz zwolnieniem autorów z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2017 i zwrotem kosztów udziału w Sympozjum. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach Komisja może nie przyznać części nagród.

Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu, a także do sporządzenia streszczenia swojej pracy (plik PDF, 2−3 strony w języku polskim) w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa. Streszczenie należy nadesłać na adres zarzad@ptbi.org.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego Sympozjum. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższych zobowiązań.

Skład Komisji Konkursowej

dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska
dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)
dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

Kryteria oceny prac

 

  • Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−20 pkt.)
  • Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)
  • Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)
  • Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)
  • Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)