Contest details

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2023 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

 

Regulamin XV edycji Konkursu (2024)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBI).

 

Warunki udziału w Konkursie:

• Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach

i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2023 roku.

• Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę

otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2024 roku.

• Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres konkurs.dr@ptbi.org.pl.

Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwiska i afiliacje

promotora i recenzentów pracy, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane

sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako

załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego

danych osobowych na potrzeby Konkursu.

• Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może

być dopuszczona do Konkursu. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs

pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.

 

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.

Oceny prac dokonują recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową, ostateczna ocena jest średnią z ocen

recenzentów danej pracy. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.

 

W Konkursie przewidziano co najwyżej jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy w wysokości 3000 zł brutto,

zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej i zwrot kosztów udziału w Sympozjum PTBi 2023 (oprócz kosztów

podróży z zagranicy). Komisja może dodatkowo przedłożyć do wyróżnienia jedną lub więcej prac.

 

Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w

nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu. Warunkiem

wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie tego zobowiązania.

 

Skład Komisji Konkursowej

• prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca)

• prof. dr hab. inż. Krzysztof Giaro − Politechnika Gdańska

• dr hab. Witold Rudnicki − Uniwersytet w Białymstoku

 

Kryteria oceny prac

• Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−20 pkt.)

• Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)

• Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)

• Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)

• Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)