Contest details

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską z bioinformatyki obronioną do lutego 2024

Regulamin trzeciej edycji Konkursu (2024)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich z zakresu bioinformatyki.

Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych.

Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:

 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie lub inżynierskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, stanowiące podstawę uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera w polskiej jednostce naukowej, obronione między 1 marca 2023 a 29 lutego 2024 r.
 2. Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 1 marca 2024 roku.
 3. Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres: konkurs.lic@ptbi.org.pl.
 4. Zgłoszenie musi zawierać:
  • adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy,
  • nazwisko i afiliację promotora (lub promotorów),
  • datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział),
  • zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne),
  • jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF.
 5. W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora konieczne jest ponadto:
  • dołączenie oświadczenia zawierającego:
   • informację o zgodzie wszystkich współautorów na zgłoszenie pracy do konkursu,
   • wskazanie osoby upoważnionej do odbioru nagrody oraz
   • wskazanie osoby, która zaprezentuje pracę na Sympozjum PTBi 2024, jeśli zostanie ona nagrodzona.
    Oświadczenie musi zostać podpisane przez autora przesyłającego zgłoszenie i po zeskanowaniu przesłane jako załącznik do zgłoszenia.
  • podanie w zgłoszeniu adresów e-mail wszystkich autorów pracy.
 6. W przypadku prac, w których istotną częścią uzyskanych wyników jest oprogramowanie, zachęcamy do udostępnienia kodu źródłowego, na przykład w postaci odnośnika w treści wiadomości e-mail, streszczeniu lub w treści pracy.
 7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 8. Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu. Za bioinformatyczne uznawane będą prace, których tematyka będzie związana z biologią, biochemią, biofizyką, naukami medycznymi lub rolniczymi i które jednocześnie będą obejmowały istotny element obliczeniowy.
 9. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.
 10. W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników.
 11. Oceny prac dokonują członkowie Komisji Konkursowej, przy czym jeśli liczba prac zgłoszonych do konkursu przekroczy 15, Komisja może dodatkowo powołać zewnętrznych recenzentów.
 12. Członek Komisji Konkursowej jest wyłączony z procedury konkursowej dla pracy, której był promotorem.
 13. Każda praca oceniana jest przez dwóch członków Komisji pochodzących z różnych ośrodków, innych niż miejsce realizacji ocenianej pracy.
 14. Komisja może zdecydować o przekazaniu do trzeciej recenzji kilku najwyżej ocenionych prac, jeśli średnie z ich dwóch ocen będą bardzo podobne.
 15. Ostateczna ocena pracy jest średnią ze wszystkich uzyskanych ocen.
 16. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.
 17. W obecnej edycji Konkursu przewidziano co najwyżej jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy licencjackiej lub inżynierskiej w wysokości 500 zł (brutto).
 18. Komisja może dodatkowo przedłożyć do wyróżnienia jedną lub więcej prac.
 19. Autor pracy nagrodzonej lub wyróżnionej (lub reprezentant grupy autorów w przypadku prac wieloautorskich) uzyska zwolnienie z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2024 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum (tylko podróże krajowe).
 20. Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do zaprezentowania referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższego zobowiązania.

 

Skład Komisji Konkursowej:

 • dr hab. inż. Witold Dyrka - Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Tomasz Gambin – Politechnika Warszawska
 • mgr Michał Kowalski – Uniwersytet Jagielloński
 • dr inż. Magdalena Machnicka (przewodnicząca komisji) – Uniwersytet Warszawski
 • dr Katarzyna Walczewska-Szewc – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Tomasz Żok – Politechnika Poznańska
 • dr inż. Joanna Żyła – Politechnika Śląska

Kryteria oceny prac:

 •  Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−5 pkt.)
 • Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−10 pkt.)
 • Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−10 pkt.)
 • Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−10 pkt.)
 • Dotychczasowe upowszechnienie rezultatów (0−5 pkt.)