Contest details

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2022 roku

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki im. Franciszka Bińczyka

 

Regulamin piętnastej edycji Konkursu (2023)

 

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac magisterskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie magistrantów do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

 

Warunki udziału w Konkursie

  • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.
  • Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 stycznia 2023 roku.
  • Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres: konkurs.mgr@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwisko i afiliację promotora, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
  • Komisja Konkursowa ocenia czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym czy może być dopuszczona do Konkursu. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.

 

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują niezależni Recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Członek Komisji Konkursowej jest wyłączony z procedury konkursowej dla pracy magisterskiej, której był promotorem. Każda praca oceniana jest przez dwóch Recenzentów.

 

Komisja może dodatkowo przeprowadzić komisyjną ewaluację dla prac o średnich ocenach o zbliżonej punktacji w celu ostatecznego wyznaczenia ich pozycji w rankingu. W przypadku, gdy takiej ocenie komisyjnej podlegają prace z których oceny wyłączona jest część członków komisji, skład komisji jest uzupełniany do 3 osób poprzez wyznaczenie przez Zarząd dodatkowych członków komisji z grona Kapituły Honorowej i/lub Zarządu PTBI, tak aby uniknąć konieczności oceny pracy przez osoby zaangażowane w jej powstanie. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/

 

W obecnej edycji Konkursu przewidziano: co najwyżej jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy magisterskiej w wysokości 1000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2023 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum (tylko podróże krajowe). Komisja może dodatkowo przedłożyć do wyróżnienia jedną lub więcej prac.

 

Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższego zobowiązania.

 

Skład Komisji Konkursowej

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz − Politechnika Śląska

dr hab. Paweł Górecki − Uniwersytet Warszawski (przewodniczący)

prof. dr hab. inż. Małgorzata Kotulska − Politechnika Wrocławska

 

Kryteria oceny prac

Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−10 pkt.)

Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−20 pkt.)

Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−20 pkt.)

Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (0−20 pkt.)

Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−20 pkt.)