Contest details

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską/licencjacką z bioinformatyki obronioną w 2021 roku

Regulamin pierwszej edycji Konkursu (2022)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac licencjackich lub inżynierskich
z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród
studentów, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi
w innych ośrodkach naukowych oraz zachęcenie studentów do opracowywania ambitnych
rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie
Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie

● Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace licencjackie lub inżynierskie przygotowane
na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, stanowiące podstawę
uzyskania tytułu licencjata lub inżyniera w polskiej jednostce naukowej, obronione między
1 marca 2021 a 28 lutego 2022 r.

● Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu
z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 1 marca 2022 roku.

● Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres:
konkurs.lic@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać:
- adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy,
- nazwisko i afiliację promotora (lub promotorów),
- datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział),
- zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne,
strona WWW, inne),
- jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF.

W przypadku prac posiadających więcej niż jednego autora konieczne jest ponadto:
- dołączenie oświadczenia zawierającego: informację o zgodzie wszystkich
współautorów na zgłoszenie pracy do konkursu, wskazanie osoby upoważnionej do odbioru
nagrody oraz wskazanie osoby, która zaprezentuje pracę na Sympozjum PTBi 2022, jeśli
zostanie ona nagrodzona. Oświadczenie musi zostać podpisane przez autora przesyłającego
zgłoszenie i po zeskanowaniu przesłane jako załącznik do zgłoszenia.
- podanie w zgłoszeniu adresów e-mail wszystkich autorów pracy.

W przypadku prac, w których istotną częścią uzyskanych wyników jest oprogramowanie,
zachęcamy do udostępnienia kodu źródłowego, na przykład w postaci odnośnika w treści
wiadomości e-mail, streszczeniu lub w treści pracy.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora
pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na
potrzeby Konkursu.

Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną,
a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu. Za bioinformatyczne uznawane
będą prace, których tematyka będzie związana z biologią, biochemią, biofizyką, naukami
medycznymi, przyrodniczymi lub rolniczymi i które jednocześnie będą obejmowały istotny
element obliczeniowy. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac
Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji
Konkursu w kolejnym roku.

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne
otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują członkowie Komisji Konkursowej, przy czym,
jeśli liczba prac zgłoszonych do konkursu przekroczy 15, Komisja może dodatkowo powołać
zewnętrznych recenzentów. Członek Komisji Konkursowej jest wyłączony z procedury
konkursowej dla pracy, której był promotorem. Każda praca oceniana jest przez dwóch
członków Komisji pochodzących z różnych ośrodków naukowych, innych niż miejsce
realizacji ocenianej pracy. Ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone
na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.

W obecnej edycji Konkursu przewidziano: co najwyżej jedną nagrodę główną dla najlepszej
pracy licencjackiej lub inżynierskiej w wysokości 500 zł (brutto), zwolnienie autora (lub
reprezentanta grupy autorów) z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2022 oraz zwrot
kosztów udziału w Sympozjum (tylko podróże krajowe). Komisja może dodatkowo przedłożyć
do wyróżnienia jedną lub więcej prac.

Zdobywca nagrody głównej lub wyróżnienia zobowiązany jest do zaprezentowania referatu
przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym
się w roku rozstrzygnięcia Konkursu. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie
powyższego zobowiązania.

Skład Komisji Konkursowej

dr inż. Witold Dyrka – Politechnika Wrocławska
mgr Michał Kowalski – Uniwersytet Jagielloński
dr inż. Magdalena Machnicka (przewodnicząca komisji) – Uniwersytet Warszawski
dr Wanda Niemyska – Uniwersytet Warszawski
dr Jakub Rydzewski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr inż. Tomasz Żok – Politechnika Poznańska
dr inż. Joanna Żyła – Politechnika Śląska

Kryteria oceny prac
Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (0−5 pkt.)
Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (0−10 pkt.)
Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (0−10 pkt.)
Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (0−10 pkt.)
Dotychczasowe upowszechnienie rezultatów (0−5 pkt.)