Current job offers

Nazwa jednostki: UMK Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Toruń

Nazwa stanowiska: asystent naukowy (post-doc)
Wymagania:

  1. Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1842), w Statucie Uniwersytetu M.Kopernika w Toruniu oraz wymogi określone w „Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”

(https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-09-15/opus12-zal3.pdf)

  1. Stopień doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka, doktora nauk chemicznych w ...

Read more

A 3-year postdoctoral position in computational biology is available to work on an exciting interdisciplinary project on cancer epigenetics in Strasbourg, France. The successful candidate will join the computational team led by Anaïs Bardet within the experimental group of Michaël Weber and work in close collaboration with the theoretical group of Nacho Molina. 

We study the epigenetic regulation of cell identity using both computational and experimental approaches. The project will focus on the development of computational methods relying on the integration of large genomic datasets to study the role of transcription factors in establishing aberrant DNA methylation in cancer. Computational ...

Read more
Show archived job offers