Szczegóły wydarzenia

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2016.

Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne

ogłasza

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki

Regulamin VIII edycji Konkursu (2017)

Celem Konkursu jest promocja autorów najlepszych prac doktorskich z zakresu bioinformatyki. Planowanym efektem jest popularyzacja bioinformatyki wśród młodych badaczy, zapoznanie środowiska bioinformatycznego z czołowymi pracami realizowanymi w innych ośrodkach naukowych oraz zachęta do opracowywania ambitnych rozwiązań bioinformatycznych. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest Polskie Towarzystwo Bioinformatyczne (PTBi).

Warunki udziału w Konkursie:
 • Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku.
 • Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2017 roku.
 • Zgłoszenia należy kierować pocztą elektroniczną do Komisji Konkursowej na adres konkurs.dr@ptbi.org.pl. Zgłoszenie musi zawierać adres korespondencyjny, e-mail i telefon autora pracy, nazwiska i afiliacje promotora i recenzentów pracy, datę i miejsce przeprowadzonej obrony (uczelnia, wydział), zastosowane sposoby upowszechnienia wyników (publikacje, wystąpienia konferencyjne, strona WWW, inne) oraz jako załącznik pracę w postaci jednego pliku w formacie PDF. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu przez autora pracy oraz z wyrażeniem przez niego zgody na wykorzystanie jego danych osobowych na potrzeby Konkursu.
 • Komisja Konkursowa ocenia, czy dana praca może być uznana za bioinformatyczną, a tym samym, czy może być dopuszczona do Konkursu. W przypadku dopuszczenia do Konkursu mniej niż trzech prac Konkurs pozostanie nierozstrzygnięty, a prace te będą traktowane jako zgłoszone do edycji Konkursu w kolejnym roku.

W ocenie prac kluczową rolę odgrywają walory naukowe, poznawcze i praktyczne otrzymanych wyników. Oceny prac dokonują niezależni recenzenci wybrani przez Komisję Konkursową. Każda praca oceniana jest przez dwóch recenzentów, ostateczna ocena jest średnią z ich ocen. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Towarzystwa http://ptbi.org.pl/.

W obecnej edycji Konkursu przewidziano jedną nagrodę główną dla najlepszej pracy w wysokości 3000 zł (brutto), zwolnienie autora z opłaty konferencyjnej Sympozjum PTBi 2017 oraz zwrot kosztów udziału w Sympozjum.

Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do wygłoszenia referatu przedstawiającego wyniki zawarte w nagrodzonej pracy na Sympozjum PTBi odbywającym się w roku rozstrzygnięcia Konkursu, a także do sporządzenia streszczenia swojej pracy (plik PDF, 2−3 strony w języku polskim) w celu zamieszczenia go na stronie internetowej Towarzystwa. Streszczenie należy nadesłać na adres zarzad@ptbi.org.pl najpóźniej do dnia rozpoczęcia danego Sympozjum. Warunkiem wypłaty nagrody pieniężnej jest spełnienie powyższych zobowiązań.

Skład Komisji Konkursowej

 • prof. dr hab. inż. Marta Kasprzak − Politechnika Poznańska (przewodnicząca) 
 • prof. dr hab. Anna Gambin Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański − Politechnika Śląska

Kryteria oceny prac

 • Poprawność sformułowania zagadnienia badanego w pracy oraz jego istotność (020 pkt.) 
 • Stopień rozwiązania badanego zagadnienia, praktyczność osiągniętych wyników (020 pkt.)
 • Jakość rozwiązania badanego zagadnienia, walory informatyczne pracy (020 pkt.)
 • Potencjalna publikowalność rezultatów, dotychczasowe ich upowszechnienie (020 pkt.)
 • Zwięzłość i jasność prezentacji oraz poprawność redakcyjna pracy (020 pkt.) 


Wiadomości

Wydarzenia

Konkurs na najlepszą pracę doktorską z bioinformatyki obronioną w 2016.

PTBI ogłasza konkurs na najlepszą pracę doktorską obronioną w 2016 roku. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace doktorskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 roku. Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2017 roku.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z bioinformatyki obronioną w 2016.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytutach naukowych, obronione w Polsce między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r. Praca może być zgłoszona przez autora lub promotora działającego w porozumieniu z autorem (nagrodę otrzymuje autor). Termin zgłoszenia upływa 15 marca 2017 roku.

#NGSchool2017: Summer School in Bioinformatics & NGS Data Analysis

Summer School in Bioinformatics & NGS Data Analysis (#NGSchool2017) is series of lectures and workshops, covering various aspects of Computational Biology, focusing on state-of-the-art techniques related to Next-Generation Sequencing (NGS) and its application in research, health-care and industry. It is mainly addressed to students and researchers in early stage of their careers. Nevertheless, we invite also more advanced researchers to apply. In 2017, we'll focus on data analysis from single-cell technologies. As before, the course will cover wide range of topics, selected by popularity among attendees. Example topics include:

X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Bioinformatycznego

X Sympozjum PTBI odbędzie się w dniach 27-29 września w Uniejowie. Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTBI do wzięcia udziału w jubileuszowym wydaniu naszego sympozjum. Więcej informacji na <a href="http://ptbi2017.cs.put.poznan.pl/">stronie sympozjum</a>. <p> 10-th Symposium of the Polish Bioinformatics Society will take place on September 27-29 in Uniejów. We cordially invite all PBS members and fans to participate. For more information see <a href="http://ptbi2017.cs.put.poznan.pl/">Symposium pages</a>

Linki

Statut

Protokoły

Zapisy

Archiwum

Bioinformatorek

Konferencje

Polskie Towarzystwo Chemii Medycznej

International Society for Computational Biology

Nasz profil na LinkedIn

Nasz profil na Facebook-u